หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
9 มิถุนายน 2553