หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562   

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2019-10-21 14:50:18 4.5 3.39°N 64.11°E Carlsberg Ridge
2019-10-21 13:47:17 4.6 43.44°N 126.92°W Off Coast of Oregon
2019-10-21 13:17:38 4.6 6.42°N 60.31°E Carlsberg Ridge
2019-10-21 12:02:40 4.5 30.68°S 71.53°W Near Coast of Central Chile
2019-10-21 11:21:46 4.5 6.63°N 60.13°E Carlsberg Ridge
2019-10-21 10:58:52 5.5 27.17°N 55.09°E Southern Iran
2019-10-21 10:43:34 5.1 20.71°S 178.96°W Fiji Islands Region
2019-10-21 09:36:22 4.5 38.87°S 72.62°W Central Chile
2019-10-21 07:41:57 4.8 3.5°N 64.13°E Carlsberg Ridge
2019-10-21 02:52:32 6.4 19.01°S 169.53°E Vanuatu Islands
2019-10-20 12:20:40 4.7 6.71°N 125.29°E Mindanao, Philippines
2019-10-20 11:59:43 5.0 6.78°N 125.34°E Mindanao, Philippines
2019-10-20 11:50:36 4.7 6.72°N 125.33°E Mindanao, Philippines
2019-10-20 08:55:34 5.0 6.64°N 125.04°E Mindanao, Philippines
2019-10-16 21:10:18 4.5 7.56°S 127.95°E Banda Sea