หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2019-11-17 23:05:52 4.8 11.36°N 92.9°E Andaman Islands, India Region
2019-11-17 19:36:42 4.6 3.57°S 128.93°E Seram, Indonesia
2019-11-17 16:38:49 4.8 13.76°S 167.66°E Vanuatu Islands
2019-11-17 14:39:08 4.5 32.6°N 4.32°W Morocco
2019-11-17 12:13:27 5.8 20.86°S 177.87°W Fiji Islands Region
2019-11-17 11:08:03 4.8 1.53°N 126.46°E Northern Molucca Sea
2019-11-17 11:05:33 4.7 34.64°N 139.1°E Near S. Coast of Honshu, Japan
2019-11-17 09:54:29 4.6 25.58°S 179.76°E South of Fiji Islands
2019-11-17 08:39:09 5.1 32.65°N 4.19°W Morocco
2019-11-17 08:26:28 5.2 16.47°S 66.72°E Mid Indian Ridge
2019-11-17 06:47:08 4.7 7.17°N 94.6°E Nicobar Islands, India Region
2019-11-17 06:18:35 5.0 54.18°S 6.02°E Bouvet Island Region
2019-11-17 01:28:55 5.1 7.13°N 94.39°E Nicobar Islands, India Region
2019-11-16 18:34:52 4.5 0.48°N 123.95°E Minahassa Peninsula, Sulawesi
2019-11-14 22:42:23 4.9 1.64°N 126.4°E Northern Molucca Sea