หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562   

แผนผังโครงสร้างและบุคลากรประจำกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว


วินัย ทองผาสุข
Mr.VINAI THONGPHASUK
ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว


บุรินทร์ เวชบรรเทิง
Mr.BURIN WECHBUNTHUNG
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านแผ่นดินไหว


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ชลธร จันทรบัญชร
Mrs.CHONRATORN CHANTARABANCHORN
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


จีรพร ศรีจูม
Mrs.CHIRAPORN SRIJOOM


บุญสม มณีโชติ
Mrs.BOONSOM MANEECHOT


ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว


สุกฤษฎิ์ เกิดแสง
Dr.SUKRIT KIRTSAENG
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว


ชาติชาย คมนามูล
Mr.CHARTCHAI KAMANAMOON


ทนงศักดิ์ เต่าทอง
Mr.TANONGSAK TAOTHONG


ปฏิญญา พรโสภิณ
Mr.PATINYA PORNSOPIN


สนธยา รัตนบุรี
Mr.SONTAYA RUTTANABUREE


สัณฑวัฒน์ สุขรังษี
Mr.SANTAWAT SUKRUNGSRI


โสภณ ชัยลา
Mr.SOPHON CHAILA


โอลัน น้าวไกรศร
Mr.OLAN NAOWKRAISORN


ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ


อ่าวไทย ปัญญา
Mr.AOTHAI PANYA
รักษาการผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ


วัลย์ลิกา ดำศิริ
Miss.WANLIKA DUMSIRI


ปริยะ ทันนิเทศ
Mr.PARIYA THANNITHET


คมเพชร เพชรคงสกุล
Mr.KOMPHET PHETKONGSAKUL


ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว


ประสาน สังวาลเดช

ผู้อำนวยการส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว


ชูชีพ มหาจันทร์


ชาญวิทย์ ศิริสุทธานันท์


พรเทพ ปุณยเวชสุนทร


จิราธิป ตุ่นภักดี
Mr.JIRATIP TOONPAKDEE


ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ


ปฏิญญา พรโสภิณ
Mr.PATINYA PORNSOPIN
รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ


ปิยะ ทรัพย์ทวี


ธีรเดช แม้นพยัคฆ์
Mr.TIRADET MANPAYAK


บรรณศักดิ์ วรทอง
Mr.BANNASAK WORRATHONG


จิรวัฒน์ กำจัดภัย
Mr.CHIRAWAT KAMJUDPAI


ชุติมณฑน์ พร้อมสุข
Miss.CHUTIMON PROMSUK​


          กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวมีผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเป็นผู้ดูแล โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          1. จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการรวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในด้านแผ่นดินไหวและสึนามิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ
          2. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามและรายงานการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ
          3. วิเคราะห์ จำแนกคลื่นแผ่นดินไหวและดำเนินการเกี่ยวกับการคำนวณหาตำแหน่งการเกิด ขนาดและเวลาเกิดตลอดจนออกประกาศแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประชาชนทันที
          4. ประสานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาผลของแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
          5. ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหวและการปฏิบัติงานของสถานีเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
          6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านแผ่นดินไหว สึนามิและภูมิฟิสิกส์
          7. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ
          8. ตรวจสอบ รวบรวม จัดทำรายงาน ให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
          9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          หน่วยงานหลักภายใต้การกำกับดูแลของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวแลสึนามิ ซึ่งในแต่ละส่วนจะประกอบด้วยบุคลากรและภาระกิจมีดังแสดงในแผนผัง