หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

GEOFON Earthquake List

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2020-03-30 21:01:36 4.6 9.3°S 123.77°E Timor Region
2020-03-30 18:26:01 4.5 13.75°S 65.97°E Mid Indian Ridge
2020-03-30 17:54:42 5.5 13.71°S 66.34°E Mid Indian Ridge
2020-03-30 16:47:23 4.6 11.9°N 86.64°W Near Coast of Nicaragua
2020-03-30 15:52:46 5.3 23.95°N 123.48°E Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2020-03-30 15:42:33 4.8 36.64°N 71.18°E Afghanistan-Tajikistan Border Region
2020-03-30 14:53:33 4.7 26.92°S 71.42°W Off Coast of Northern Chile
2020-03-30 14:47:42 4.7 82.75°N 27.63°W Near North Coast of Greenland
2020-03-30 10:01:07 4.5 21.44°S 69.49°W Northern Chile
2020-03-30 09:09:05 5.2 0.38°N 77.59°W Colombia-Ecuador Border Region
2020-03-30 08:21:14 5.2 53.71°N 166.22°W Fox Islands, Aleutian Islands
2020-03-30 06:44:28 4.9 56.05°S 59.61°W Drake Passage
2020-03-30 05:08:22 4.7 16.74°N 98.52°W Near Coast of Guerrero, Mexico
2020-03-25 09:49:46 4.5 39.21°N 20.54°E Greece-Albania Border Region
2020-03-19 20:16:37 5.1 60.76°S 25.36°W South Sandwich Islands Region