ข้อมูลบุคลากร
บุรินทร์ เวชบรรเทิง
burin_tmd@yahoo.com
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านแผ่นดินไหว
การศึกษา
ปริญญาตรีคณะ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Diploma ด้านแผ่นดินไหว IISEE, Japan
ประสบการณ์การทำงาน
- กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ. 2525 ถึง ปัจจุบัน

- คณะทำงานกรมโยธาธิการ ปรับปรุงกฏกระทรวงฉบับที่ 49 ปี 2548-50

- อนุกรรมการแผ่นดินไหวและแรงลม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2539-2552

- นักวิจัยโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2546-51

- นักวิจัย ภายใต้ทุนพัฒนานักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544

- กรรมการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานกรมอุตุนิยมวิทยา 2540

- คณะอนุกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ 2528-2550

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ 2528-2550

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณารายงานวิจัย 2542

- ผู้วางแผนการติดตั้งเครื่องมือ การจัดหา และดูแลระบบตรวจแผ่นดินไหวระบบดิจิตอล ของกรมอุตุนิยมวิทยา 2539-2550

- กรรมการออกรายละเอียดระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ และกรรมการตรวจรับ 2539 งบประมาณ 44 ล้าน บาท

- กรรมการออกรายละเอียดระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ และกรรมการตรวจรับ 2549 งบประมาณ 100 ล้านบาท

- กรรมการออกรายละเอียดระบบตรวจแผ่นดินไหวระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ และกรรมการตรวจรับ 2549 งบประมาณ 300 ล้านบาท

- กรรมการออกรายละเอียดทุ่นลอยเตือนภัยสึนามิ 2549 งบประมาณ 180 ล้านบาท

- กรรมการออกรายละเอียดระบบฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและสึนามิ งบประมาณ 25 ล้านบาท

- กรรมการออกรายละเอียดคอมพิวเตอร์ระบบเตือนภัยสึนามิ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 2549 งบประมาณ 20 ล้านบาท

- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541-2550

- วิทยากรบรรยาย วิชาแผ่นดินไหว สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 11 ปี ระหว่าง 2540-2551 หลักสูตรการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว - วิทยากรหลักของกรมอุตุนิยมวิทยา บรรยาย สถาบัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหว 2528-2551

- กรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา วิทยากรบรรยายเรื่องแผ่นดินไหว สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2547-2548

- อาจารย์โรงเรียนอุตุนิยมวิทยาชั้นต้นเวลา 22 ปี ระหว่าง 2528-2551 สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาแผ่นดินไหว สึนามิ

- อาจารย์โรงเรียนอุตุนิยมวิทยาชั้นสูงเวลา 22 ปี ระหว่าง 2528-2551 สอนวิชาแผ่นดินไหว สึนามิ

- วิทยากรโครงการอุตุน้อย ปี 2549-2551

- วิทยากรบรรยายระบบตรวจแผ่นดินไหวของประเทศไทย ประจำศูนย์ตรวจวัดแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

- ผู้ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบตรวจแผ่นดินไหวและร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศต่างๆ เช่น CTBT, IRIS, ASL,AEIC, GARNET, CEA, ISC, GEOFON, FDSN, PTWC, JMA และอื่นๆ

- อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเกี่ยวกับเครื่องมือแผ่นดินไหวของ นักศึกษาภาควิศวกรรมอีเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2544

- เขียนโปรแกรมหาตำแหน่งศูนย์กลางขนาดเวลาเกิดแผ่นดินไหวในระบบอะนาล๊อกและดิจิตอลสำหรับเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาและเครือข่ายอื่น

- จัดทำรายละเอียด เนื้อหา ใน เว็บไซด์ด้านแผ่นดินไหว เครื่องมือ การเชื่อมโยง การรับส่งข้อมูลแบบเวลาจริง สำนักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2549-2551

- พัฒนาระบบเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวระหว่างประเทศ 2552
ผลงานด้านวิชาการ
- บุรินทร์ เวชบรรเทิงและคณะ (พ.ศ. 2540) "Conteporary Seismicity in Northern Thailand and Its Tectonic Implication"

- บุรินทร์ เวชบรรเทิงและคณะ (พ.ศ. 2540) "การวิเคราะห์โอกาสการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณภาคเหนือและค่าอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดินที่จังหวัดเชียงราย"

- ปัญญา จารุศิริ, สุวิทย์ โคสุวรรณ, วิโรจน์ ดาวฤกษ์, บุรินทร์ เวชบรรเทิงและสุทธิพันธ์ ขุทรานนท์ (กุมภาพันธ์ 2543) "แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

- สุมาลี และคณะ (พ.ศ. 2548) "การสร้างฐานข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวที่บันทึกได้ด้วยเครือข่ายสถานีวัด"

- บุรินทร์ เวชบรรเทิง (ธันวาคม 2550) "แบบจำลองการลดทอนความแรงของอัตราเร่งของพื้นดินสำหรับประเทศไทย"

- บุรินทร์ เวชบรรเทิง (ธันวาคม 2550) "โอกาสการเกิดและคาบอุบัติซ้ำของแผ่นดินไหวจากแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว 12 แหล่ง"