ข้อมูลบุคลากร
ปฏิญญา พรโสภิณ
patinya_tmd@hotmail.com
ผู้อำนวยการ ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว
การศึกษา
ปริญญาตรีคณะ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโทคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมการไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยาปี พ.ศ.2549 ถึง ปัจจุบัน