ข้อมูลบุคลากร
โอลัน น้าวไกรศร
brook_olan@hotmail.com
ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว
การศึกษา
ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์การทำงาน
ปี พ.ศ.2544-2551 อาจารย์สอนพิเศษ ปี พ.ศ.2552-2553 สำนักพยากรณ์อากาศ ปี พ.ศ.2553 ถึง ปัจจุบัน สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา