ข้อมูลบุคลากร
ชาติชาย คมนามูล
nuengseismo@gmail.com
ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว
การศึกษา
ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การทำงาน
ปี พ.ศ.2549-2553 โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ปี พ.ศ.2553 ถึง ปัจจุบัน สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา