ข้อมูลบุคลากร
สัณฑวัฒน์ สุขรังษี
p_a_m2@hotmail.com
ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว