ข้อมูลบุคลากร
ชาญวิทย์ ศิริสุทธานันท์
sanwit@hotmail.com
ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว
การศึกษา
ปริญญาตรีคณะ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การทำงาน
กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2539-2546
สำนักพยากรณ์อากาศ ปี พ.ศ.2547
สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2548-2552
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2552 ถึง ปัจจุบัน