ข้อมูลบุคลากร
พรเทพ ปุณยเวชสุนทร
pornthep78@hotmail.com
ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว
การศึกษา
ปริญญาตรีคณะ นิติศาสตร์ สาขาวิชา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2525 ถึงปัจจุบัน
ผลงานด้านวิชาการ
วิจัยการปฏิรูปราชการ ปี 2545