ข้อมูลบุคลากร
ปิยะ ทรัพย์ทวี
mungkorn88888@hotmail.com
ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ
การศึกษา
ปริญญาตรีคณะ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ปริญญาโทคณะ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สถิติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
กองการศึกษาและวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2538-2545
สถาบันอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2545-2552
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2552 ถึง ปัจจุบัน
ผลงานด้านวิชาการ
การพยากรณ์ฝนรายเดือน ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษาหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ การประเมินโครงการฝึกอบรม กรณีศึกษาหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบริการด้านอากาศการบิน