ข้อมูลบุคลากร
บุญสม มณีโชติ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา การขาย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ประสบการณ์การทำงาน
โรงแรมเกรซ โรงพยาบาลสงฆ์ กรมอุตุนิยมวิทยา