ข้อมูลบุคลากร
ทนงศักดิ์ เต่าทอง
nasavisa303@hotmail.com
ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่