ข้อมูลบุคลากร
จิราธิป ตุ่นภักดี
ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว