ข้อมูลบุคลากร
จิราธิป ตุ่นภักดี
james20570@gmail.com
ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว