ข้อมูลบุคลากร
นัทริณีย์ บุญชู
ft.oneninee@gmail.com
ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว