หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
  

การประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หน่วยงานความร่วมมือด้านแผ่นดินไหว (MOU) 4 หน่วยงาน ด้วยระบบออนไลน์(โปรแกรม Webex)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดประชุมจัดการความรู้ของหน่วยงานความร่วมมือการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว (MOU) 4 หน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) ประกอบไปด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์เตือนภัยภิบัติแห่งชาติได้เข้าร่วมด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และ update ข้อมูลด้านสถานีตรวจแผ่นดินไหว ตามภารกิจหน้าที่ภายใต้ MOU ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและวิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้แก่ 1.นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 2.นางสาวสุรางคนา จงสวัสดิ์, ผู้อำนวยการส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว, 3.นายปฏิญญา พรโสภิณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ ซึ่งในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 หน่วยงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 38 คน โดยมีเนื้อหาดังนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้บรรยาย อภิปราย ความรู้ โดยนายปฏิญญา พรโสภิณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ศูนย์กลางแผ่นดินไหวใหม่ (Earthquakes relocation)” กรมทรัพยากรธรณีได้บรรยาย อภิปราย ความรู้ โดย ดร.วีระชาติ วิเวกวิน นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย และ การสำรวจรอยเลื่อนเลย” กรมชลประทานได้บรรยาย อภิปราย ความรู้ โดยนางสาวสุทธาสินี เปรมทอง นักธรณีวิทยาชำนาญการ ในหัวข้อ “สถานะปัจจุบัน (Update) สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้บรรยาย อภิปราย ความรู้ โดยนางสาวสุชีรา ไทยทองหลาง นักธรณีวิทยาระดับ 7 ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ของคลื่นอัตราเร่งจากแผ่นดินไหวขนาด 5.8 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กับเขื่อน”
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
19 เมษายน 2565