หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ นำเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน

สำนักข่าวกรองแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า ที่ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานรัฐต่างๆ จำนวน 70 คน ที่เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารงานรักษาความปลอดภัย" รุ่นที่ 96 เข้ามาศึกษาดูงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
25 มีนาคม 2553