หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
  

Training & workshop IRIS 8-13 มค 55 เยี่ยมชมดูงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

IRIS Incorporated Research Institutions for Seismology การจัดการประชุม IRIS ได้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้เน้นจัดขึ้นสำหรับภูมิภาคเอเชีย และเปิดโอกาสให้ประเทศที่สนใจที่เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และความเชียวชาญในการจัดการข้อมูลแผ่นดินไหวแก้ผู้ร่วมประชุมที่ปฏิบัติการตรวจและศึกษาวิจัยด้านแผ่นดินไหวและเพื่อให้แต่ละประเทศในภูมิภาคนี้สามารถติดตั้ง จัดเก็บ ปรับปรุง ฐานข้อมูลของตนเองอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยง พร้อมเข้าถึงข้อมูลแบบเวลาจริงกับเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวทั่วโลกได้ เวบไชต์ http://www.iris.edu/hq/programs/education_and_outreach
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
13 มกราคม 2555