หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563   

RSS Feed

RSS - Local Earthquake (TMD)
https://earthquake.tmd.go.th/feed/rss_inside.xml

RSS 2.0 Basic Geo - Local Earthquake (TMD)
https://earthquake.tmd.go.th/feed/rss_tmd.xml

RSS Global Earthquake (GEOFON RSS news feed.)
https://earthquake.tmd.go.th/feed/rss.xml

GEOFON RSS news feed.
https://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/list.php?fmt=rss