หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์การจัดการองค์ความรู้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

การจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2566
รูปคลื่นไหวสะเทือน (Waveform) จากการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวภายใต้ Mou 4 หน่วยงาน

การจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2565

การจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2564
การวิเคราะห์กลไกการเกิดแผ่นดินไหว (Focal Mechanism) เพื่องานแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ

การจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2563
การปรับปรุงกระบวนงานร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่องานแจ้งข่าวหรือเตือนภัยสึนามิ

การจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2561
นวัตกรรมระบบการส่งข้อมูลแผ่นดินไหว

การจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2560
การซ่อมบำรุงรักษาและการ Config Datalogger
วิธีการวิเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหวเพื่ออ่านค่าPGA (Peak Ground Acceleration)
การตัดข้อมูลแผ่นดินไหวชนิดดิจิทัลในช่วงเกิดเหตุการณ์

การจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2559
การใช้ GIS สำหรับภารกิจด้านแผ่นดินไหว
เทคนิคการหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว
เทคนิคการทำแผ่นที่สถิติแผ่นดินไหว

การจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและเทคโนโลยี Software&Hardware
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์
เทคนิคการวิเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหว