หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   

การจัดการองค์ความรู้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

การจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2561
นวัตกรรมระบบการส่งข้อมูลแผ่นดินไหว

การจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2560
การซ่อมบำรุงรักษาและการ Config Datalogger
วิธีการวิเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหวเพื่ออ่านค่าPGA (Peak Ground Acceleration)
การตัดข้อมูลแผ่นดินไหวชนิดดิจิทัลในช่วงเกิดเหตุการณ์

การจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2559
การใช้ GIS สำหรับภารกิจด้านแผ่นดินไหว
เทคนิคการหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว
เทคนิคการทำแผ่นที่สถิติแผ่นดินไหว

การจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและเทคโนโลยี Software&Hardware
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์
เทคนิคการวิเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหว