หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์แผนผังโครงสร้างและบุคลากรประจำกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว


นัฐวุฒิ แดนดี
Mr.NATTAWUT DANDEE
ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ชลธร จันทรบัญชร
Mrs.CHONRATORN CHANTARABANCHORN
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


จีรพร ศรีจูม
Mrs.CHIRAPORN SRIJOOM


บุญสม มณีโชติ
Mrs.BOONSOM MANEECHOT


ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว


ปฏิญญา พรโสภิณ
Mr.PATINYA PORNSOPIN
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว


สนธยา รัตนบุรี
Mr.SONTAYA RUTTANABUREE


ทนงศักดิ์ เต่าทอง
Mr.TANONGSAK TAOTHONG


ธีรเดช แม้นพยัคฆ์
Mr.TIRADET MANPAYAK


จิรวัฒน์ กำจัดภัย
Mr.CHIRAWAT KAMJUDPAI


วิรงรอง สุขา
Miss.WIRONGRONG SUKHA


ชาติชาย คมนามูล
Mr.CHARTCHAI KAMANAMOON
รักษาการ ผอ.ส่วนอากาศการบินบุรีรัมย์


ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ


วัลย์ลิกา เวชบรรเทิง
Mrs.WANLIKA WECHBUNTHUNG
ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ


คมเพชร เพชรคงสกุล
Mr.KOMPHET PHETKONGSAKUL


นัทริณีย์ บุญชู
Miss.NUTTARINEE BOONCHU


วนัชพร รุ่งแจ้ง
Miss.WANATCHAPORN RUNGJAENG


ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว


สุรางคนา จงสวัสดิ์
Miss.surangkana Jongsawat
ผู้อำนวยการส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว


ชาญวิทย์ ศิริสุทธานันท์
Mr.CHANWIT SIRISOOTHANUNT


ชุติมณฑน์ พร้อมสุข
Miss.CHUTIMON PROMSUK​


กรวิกาญจน์ พงษ์ไพบูลย์
Miss.KONWIKHAN PONGPAIBOON


นิสาลักษณ์ วังสุข
Miss.NISALUK WANGSUK


ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ


สัณฑวัฒน์ สุขรังษี
Mr.SANTAWAT SUKRUNGSRI
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ


โสภณ ชัยลา
Mr.SOPHON CHAILA


บรรณศักดิ์ วรทอง
Mr.BANNASAK WORRATHONG


ปิยะ ทรัพย์ทวี
Mr.PIYA SUBTAVEE


มงคลชัย สุขมี
Mr.MONGKOLCHAI SUKMEE


          กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวมีผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเป็นผู้ดูแล โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          1. จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการรวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในด้านแผ่นดินไหวและสึนามิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ
          2. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามและรายงานการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ
          3. วิเคราะห์ จำแนกคลื่นแผ่นดินไหวและดำเนินการเกี่ยวกับการคำนวณหาตำแหน่งการเกิด ขนาดและเวลาเกิดตลอดจนออกประกาศแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประชาชนทันที
          4. ประสานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาผลของแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
          5. ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหวและการปฏิบัติงานของสถานีเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
          6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านแผ่นดินไหว สึนามิและภูมิฟิสิกส์
          7. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ
          8. ตรวจสอบ รวบรวม จัดทำรายงาน ให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
          9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          หน่วยงานหลักภายใต้การกำกับดูแลของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวแลสึนามิ ซึ่งในแต่ละส่วนจะประกอบด้วยบุคลากรและภาระกิจมีดังแสดงในแผนผัง