หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัด โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลแผ่นดินไหวในด้านพิบัติภัย" ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Virtual Tour)

30 กันยายน 2564

การประชุมหน่วยงานความร่วมมือการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว (MOU) 4 หน่วยงาน ด้วยระบบออนไลน์(โปรแกรม Zoom)

26 สิงหาคม 2564

การตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ISO 9001 : 2015

20 สิงหาคม 2564

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 128

1 เมษายน 2564

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมคณะมาเยียมชมการทำงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและห้องจำลองการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

25 ธันวาคม 2563

นักศึกษาวิชาภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ รับฟังบรรยายสรุปการทำงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

22 มกราคม 2564

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เข้ารับฟังบรรยาย และเยี่ยมชมห้องจำลองการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

8 ธันวาคม 2563

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

4 ธันวาคม 2563

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

3 ธันวาคม 2563

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

3 พฤศจิกายน 2563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17