หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้านิเทศงานนิสิตฝึกงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

9 มิถุนายน 2566

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

16 พฤษภาคม 2566

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

9 พฤษภาคม 2566

นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

3 พฤษภาคม 2566

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

28 เมษายน 2566

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

27 เมษายน 2566

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

11 เมษายน 2566

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

7 เมษายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ และนิสิต จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานกองเฝ้าระวัง กรมอุตุนิยมวิทยา

13 มีนาคม 2566

คณะเจ้าหน้าที่จากพระจอมเกล้าฯลาดกระบังร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่อง gnss พร้อมวางแผนการติดตั้งเครื่องมือภายใต้ mou 3 หน่วยงาน

11 มีนาคม 2566
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21