หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

เจ้าหน้าที่จากหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

1 พฤษภาคม 2567

แถลงข่าวงานกิจกรรม "1 ทศวรรษ แผ่นดินไหวแม่ลาว"

29 เมษายน 2567

เจ้าหน้าที่จากสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร ศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

4 เมษายน 2567

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

27 มีนาคม 2567

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

22 มีนาคม 2567

การประชุมคณะทํางานปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ครั้งที่1/2567

20 มีนาคม 2567

การจัดการความรู้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS เพื่อสังเกตความแปรปรวนในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ บริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

16 มีนาคม 2567

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมแพศึกษา เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

19 มีนาคม 2567

คณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

15 มีนาคม 2567

เจ้าหน้าที่จากหลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

6 มีนาคม 2567
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21